Type alias PoiMouseOutHandler

PoiMouseOutHandler: ((poi: PoiInterface) => void)

Type declaration

Generated using TypeDoc